loader image

Avis Legal

IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL LLOC WEB.

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, i el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, et fem coneixedor que les dades personals que poden estar en aquesta comunicació, seran incorporades a un fitxer responsabilitat de l’usuari Antoni Vidal i Palau amb domicili social a; C/ Plademont 2, 17165 – La Cellera de Ter. La finalitat d’aquest lloc web és generar contingut informatiu a disposició dels usuaris per crear canals d’informació, opinions i col·laboració.També pots contactar-nos remetent-nos un correu electrònic a info@laberintdelpastor.com.OBJECTEEl present AVÍS LEGAL regula els drets i obligacions de Laberint del Pastor, S.L (d’ara endavant LDP) i dels usuaris en relació l’accés, navegació i utilització de la present web sense perjudici que LDP es reservi el dret a modificar, sense previ avís, el seu contingut, sent vigents les que es trobin publicades en el moment de navegació.Mitjançant la navegació, visualització i ús d’aquesta web adquireixes la condició d’usuari, i per tant implica per part teva l’acceptació expressa de totes les clàusules que indiquem en aquest Avís Legal, així com la resta d’advertiments o clàusules específiques que s’estableixin a les diferents seccions per a la contractació, ús de serveis, productes, inscripcions, o seccions de la Pàgina.Per això en cas de no acceptar les clàusules establertes en aquest Avís Legal, hauràs d’abstenir-te d’accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts posats a la teva disposició a la Pàgina, procedint a abandonar-la.

LDP podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de previ avís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització.

ACCÉS AL LLOC WEB
Com a usuari de la nostra web t’obligues a no utilitzar la Pàgina per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme a les condicions establertes en aquest Avís Legal. Així mateix, us obliga a no realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa.LDP actua exclusivament com a responsable de la Pàgina en la seva condició de prestador d’un servei d’informació i continguts, bé sobre els seus propis serveis, o bé sobre serveis de tercers amb què ha subscrit acords, no fent-se responsable dels continguts que, en contra de les presents condicions, els usuaris poguessin enviar o publicar, sent l’usuari l’únic responsable de la veracitat i la licitud dels mateixos.LDP podrà interrompre el servei de la Pàgina que estigui sent utilitzat per l’usuari i resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari si detecta un ús de la Pàgina o de qualsevol dels serveis que s’hi ofereixen que pugui considerar contrari a allò expressat en el present Avís LegalEl contingut dels serveis oferts i el seu ús queden limitats a usuaris majors de 18 anys. LDP recorda els usuaris majors d’edat, que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva responsabilitat exclusiva determinar quins serveis i/o continguts són no apropiats per a l’edat d’aquests últims. En cas que tingui lloc l’accés i el registre per part d’un menor, es presumeix que aquest accés s’ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, LDP es reserva el dret a realitzar totes les verificacions i comprovacions que consideri oportunes al respecte.LDP t’informa que hi ha programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l’accés a determinats continguts i serveis, de manera que els pares o tutors, per exemple, poden decidir quins són els continguts i serveis d’Internet als quals els menors poden tenir accés i quins no.

En cap cas LDP es responsabilitzarà de la veracitat de les dades facilitades pels usuaris, per la qual cosa cadascun d’aquestes serà l’únic responsable que la informació facilitada a LDP sigui adequada, exacta, actualitzada i precisa o, en cas contrari, de les possibles conseqüències que poguessin derivar-se de la manca de qualitat i veracitat de les dades.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIALLa totalitat d’aquesta Pàgina: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, la selecció, l’ordenació i la presentació dels seus continguts, està protegida per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat.LDP no garanteix que els continguts siguin necessaris o lliures derror o que el lliure ús dels mateixos per lusuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon ús o mal d’aquesta pàgina i dels seus continguts està sota la responsabilitat de l’usuari.

Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o redifusió, total o parcial, de la informació continguda a la pàgina, sigui quina sigui la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense autorització prèvia de LDP

ENLLAÇOS O LINKS

La nostra pàgina a més dels enllaços sobre productes, pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Reiterem que les pàgines pertanyents a aquests tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part de LDP, per la qual cosa LDP no podrà ser considerada responsable dels continguts d’aquests llocs web, ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privadesa o al tractament de les vostres dades de caràcter personal o altres que es puguin derivar.

LDP recomana la lectura detinguda de les condicions d’ús, política de privadesa, avisos legals i/o similars d’aquests llocs.

En cas d’estar interessat a activar un enllaç a alguna de les pàgines de LDP haureu de comunicar-ho, obtenint el consentiment exprés per crear l’enllaç. LDP es reserva el dret d’oposició a l’activació d’enllaços amb el vostre lloc web.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

LSP no será responsable directa ni subsidiariamente de:

La calidad del servicio, la velocidad de acceso, el correcto funcionamiento ni la disponibilidad ni continuidad de funcionamiento de la Página.

Los daños que puedan causarse en los equipos del usuario por la utilización de la Página.

Los casos en que un tercero, quebrantando las medidas de seguridad establecidas, acceda a los mensajes o los  utilice  para  la  remisión de  virus informáticos.

Los vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados o puestos a disposición.

La licitud, fiabilidad y utilidad de los contenidos que los usuarios transmitan con la utilización de la página o de los servicios en ella ofertados, así como tampoco su veracidad o exactitud. LDP no controla la utilización que los usuarios hacen de la Página, ni garantiza que lo hagan conforme a lo establecido en el presente Aviso Legal.

A título enunciativo y con carácter no limitativo, el usuario será responsable de:

De  los  contenidos  introducidos  por  ellos,  especialmente  de  los  datos  e informaciones introducidos y enviados a la Compañía por medio de la Página o en la Página.

De la realización de cualquier tipo de actuación en las páginas de terceros, o actuaciones ilícitas, lesivas de derechos, nocivas y/o perjudiciales.

El incumplimiento de cualquiera de las anteriores obligaciones por parte del usuario podrá llevar aparejada la adopción de las medidas oportunas amparadas en Derecho y en el ejercicio de sus derechos u obligaciones, por parte de LDP pudiendo llegar a la eliminación o bloqueo de la cuenta del usuario infractor, sin que medie posibilidad de indemnización alguna por los daños y perjuicios causados.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

    1. De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització de la nostra pàgina seran tractades de conformitat amb les que disposa la Política de Privadesa que tot usuari ha d’acceptar expressament abans de facilitar dades personals a través dels diferents formularis posats a disposició a les seccions de la nostra pàgina.

LDP adopta les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal contingudes per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als que estan exposats i administra el seu entorn de servidors de forma adequada, tenint una infraestructura firewall d’estricte compliment.

Podràs exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant un correu electrònic a: info@laberintdelpastor.com, indicant a la capçalera: PROTECCIÓ DE DADES.

L’usuari serà l’únic responsable de la veracitat de les dades facilitades a LDP

POLÍTICA DE COOKIES

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent sobre l’ús de cookies, l’ús aquestes serà tractat de conformitat amb el que disposa l’apartat denominat Política de Cookies existent a la present i, que tot usuari ha de llegir, acceptar i/o limitar durant la navegació, segons informa amb caràcter exprés el banner sobre cookies de la nostra web i la informació addicional que es mostren sobre l’ús de cookies. Podeu limitar l’usuari la descàrrega de COOKIES des de les opcions del navegador.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

Aquest Avís Legal es troba redactat en castellà, i està sotmès a la legislació espanyola vigent, que s’aplicarà en allò que no disposa aquest en matèria d’interpretació, validesa i execució. LDP i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten als Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari per a qualsevol controvèrsia que es pugui derivar. En cas que l’Usuari tingui el domicili fora d’Espanya, LDP i l’Usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona, ​​Espanya.

Contacte

Atenció al client: +34 674 911 341 Sr. Antoni Vidal